SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Quy định mới nhất về căn cứ tính tiền sử dụng đất, thời điểm xác định giá đất


Luật Đất đai 2024 đã sửa đổi, bổ sung quy định về căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thời điểm xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất …

Theo Điều 155 Luật Đất đai 2024, căn cứ tính tiền sử dụng đất bao gồm: Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất; Giá đất theo quy định tại Điều 159, 160 của Luật này; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất là giá trúng đấu giá; Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất của Nhà nước.

Căn cứ tính tiền cho thuê đất gồm: Diện tích đất cho thuê; Thời hạn cho thuê đất, thời hạn gia hạn sử dụng đất; Đơn giá thuê đất; trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì giá đất thuê là giá trúng đấu giá;

Hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất của Nhà nước.

Cũng theo Luật Đất đai 2024, thời điểm xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được quy định như sau:

Với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất là thời điểm Nhà nước ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 của Luật này;

Với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời điểm người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc người đại diện cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật;

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất mà làm thay đổi diện tích, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất;

Đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về xây dựng mà phải xác định lại giá đất là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Với trường hợp áp dụng giá đất trong bảng giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải ghi giá đất trong quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất.

Đối với trường hợp xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải ban hành quyết định giá đất trong thời hạn không quá 180 ngày kể từ thời điểm xác định giá đất theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

window.addEventListener(“load”, function(){
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
});
window.addEventListener(“24hJsLoaded”, function(){
if(typeof origin_decode == “undefined”){
return;
}
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
});

Để Luật Đất đai 2024 sớm đi vào cuộc sống, các Bộ, ngành sẽ phải tập trung xây dựng 16 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật…

Bài báo

MORE POST