SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác

Bình Định:

Khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác

Doãn Công

Thứ năm, 29/02/2024 – 18:25

(Dân trí) – Công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Định đã có nhiều đổi mới tích cực. Song, ở một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Đó là nội dung được ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nêu tại hội nghị công bố các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024, do UBND tỉnh Bình Định tổ chức ngày 29/2.

Ông Giang khẳng định trong năm qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh có nhiều đổi mới tích cực theo phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, góp phần vào thành công chung của tỉnh.

Vấn đề kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, bộ máy chính quyền từng bước chuyển sang phục vụ, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên với những đổi mới trong phương thức điều hành; có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện nhiệm vụ…

Khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác - 1

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao nhiệm vụ cho các đơn vị về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024 (Ảnh: Sở TTTT tỉnh Bình Định).

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục, kể cả các hạn chế, tồn tại đã chỉ ra từ hội nghị năm 2022 chưa được khắc phục triệt để.

Cụ thể, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến công tác cải cách hành chính. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan còn chủ quan. Một số lĩnh vực thủ tục còn rườm rà, không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp nhưng chưa được rà soát, đề xuất đơn giản hóa và bãi bỏ.

Việc đơn giản hóa các thủ tục vẫn chủ yếu là đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết, có trường hợp hình thức, chưa thực chất, chưa có sự đánh giá bài bản, nghiêm túc. Vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm làm kéo dài, gây trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp…

Để đạt mục tiêu đến năm 2025, Bình Định thuộc nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước và nhóm 3 địa phương dẫn đầu khu vực Nam Trung bộ – Tây Nguyên về cải cách hành chính, ông Lâm Hải Giang yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.

“Phải coi đây là một trong 3 đột phá chiến lược được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện đúng và đủ trách nhiệm của người đứng đầu, bám sát các chương trình, kế hoạch, đề án và các quy định hiện hành về cải cách hành chính để triển khai thực hiện, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, với các giải pháp đột phá”, ông Giang nói.

Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định cũng yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những ý kiến phản ánh, những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế.

Chú trọng đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để bố trí, sắp xếp phù hợp, bảo đảm đúng người, đúng việc.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, gắn siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao…

Bài báo

MORE POST