SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Clip: Chạy “điền vào chỗ trống”, tạt đầu ô tô, tài xế xe máy gặp ngay tai họa


Tới gần ngã tư, tài xế điều khiển xe máy chuyển làn đường trái luật, “điền vào chỗ trống”, tạt đầu ô tô để rồi gặp tai nạn.

window.onload = function () {resizeNewsImage(“news-image”, 740);}

//

// 0) {
banner_tostring(xNIfBANhvM_217_15s,”xNIfBANhvM_217_15s”);
} else {
document.getElementById(“xNIfBANhvM_217_15s_container”).style.display = “none”;
}

//]]>

// 0) {
banner_tostring(xNIfBANhvM_218_15s,”xNIfBANhvM_218_15s”);
} else {
document.getElementById(“xNIfBANhvM_218_15s_container”).style.display = “none”;
}

//]]>

//

//<![CDATA[

var v_load_recommend_boxzplayer_94ca91 = true;
//{VARIABLE_POSTER}
function initvideozplayer_94ca91() {
var vidLoaded = false,
dynamicId,
vidId,
parentVid = "v-24hContainer_zplayer_94ca91",
videoElmStr = '

‘+
‘To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that ‘+
supports HTML5 video ‘+
‘ ‘ +
”,
videozplayer_94ca91,
videoAds1Conf = {
“poster”: “https://cdn.24h.com.vn/upload/1-2024/images/2024-01-04/1704360872-8-1.jpg”,

“offsetWatchPercent”: 20,
“stopOtherOnPlay”: true,
“parentVid”: parentVid,
“offHighlightOnBannerBottom”:false,
“vidErrorLog”: 1,
“skipAble”: true,
“skipTime”: 5000,
/*CDN_DOMAIN_HLS*/
“skipAdsBtnContent”: “Skip Ad”,
“showAdVol”: true,
“VIDEOID”: “zplayer_94ca91”,
“minAble”: true,”vidTitle” : “Clip: Chạy điền vào chỗ trống, tạt đầu ô tô, tài xế xe máy gặp ngay tai họa”,
“viewportAutoPlay”: true,
“vidVol” : “0.15”,
“adVolIncrease”: 0.25,
“showVolIncreasement”:1,
“adVol” : “0.15”,
“trackSlowMedia”:1,
“secondToLoadMedia”:3000,
“secondToLoadMeta”:3000,
“prerollTimeEnd” : 31,
“midrollTimeEnd” : 15,
“postrollTimeEnd” : 30,
“skipAdsBtnPos”: “bottom-left”,
“theaterMod”: {height: 580},
“fastSeek”: {step: 5},
“userAgent”: “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36”,
“adLoadTimeout” : 8000

,”vastUri”: “https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F124557882%2F24h%2Fus%2Fdesktop%2Fgraphic%2Fpreroll%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.24h.com.vn%252Fmedia-24h%252Fclip-chay-dien-vao-cho-trong-tat-dau-o-to-tai-xe-xe-may-gap-ngay-tai-hoa-c762a1533732.html%26description_url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.24h.com.vn%252Fmedia-24h%252Fclip-chay-dien-vao-cho-trong-tat-dau-o-to-tai-xe-xe-may-gap-ngay-tai-hoa-c762a1533732.html%26correlator%3D1704681171%26ambient%3D1″
,”vastUriPost” : “https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D528x297%26iu%3D%2F124557882%2F24h%2Fus%2Fdesktop%2Fgraphic%2Fpostroll%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.24h.com.vn%252Fmedia-24h%252Fclip-chay-dien-vao-cho-trong-tat-dau-o-to-tai-xe-xe-may-gap-ngay-tai-hoa-c762a1533732.html%26description_url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.24h.com.vn%252Fmedia-24h%252Fclip-chay-dien-vao-cho-trong-tat-dau-o-to-tai-xe-xe-may-gap-ngay-tai-hoa-c762a1533732.html%26correlator%3D1704681171%26ambient%3D1″
,”vastUriMid” : “https%3A%2F%2Fvideo.24h.com.vn%2Fupload%2Fhtml%2Ftempvast.xml”
,”midTime”: 10
/*FALL_BACK*/
/*PLAYLIST_ITEM*/
/*DRM_VIDEO*/
,”tracking”: {
“video”: {
vidDuration: 36
,”eventsToTrack”: [“loaded”, “duration”, “percentsPlayed”, “start”, “end”, “replay”, “pause”,
“volumeChange”, “error”, “fullscreen”, “fullscreenduration”]

}
}
//{set_highlight_zplayer_html5}
,”idBannerBottom”: “bnnSponBot_zplayer_94ca91”
}
if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == “”){
loadVidzplayer_94ca91();
vidLoaded = true;
}
function loadVidzplayer_94ca91(){
dynamicId = new Date().valueOf();
vidId = “my-video-multiple1_”+dynamicId;
videoAds1Conf.VIDEOID = vidId;
if(vidLoaded==true){
videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false;
}
var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_94ca91__/g, vidId);

document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr;
videozplayer_94ca91 = new videoObj(videoAds1Conf);
playerEventszplayer_94ca91(videozplayer_94ca91);
if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+”_loaded”)){
document.getElementById(parentVid).className += ” “+parentVid+”_loaded”;
}

videozplayer_94ca91.player.on(“videoended”, function(){
window.autoplayAllowed_24hPlayer = false;
videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false;
videoAds1Conf.autoplay = false;
var videoConf = videoAds1Conf;
videoConf.viewportAutoPlay = false;
var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID);
// element.parentNode.removeChild(element);
// videozplayer_94ca91 = undefined;
videozplayer_94ca91.player.dispose();
loadVidzplayer_94ca91();
});

videozplayer_94ca91.player.on(“loadeddata”, function(){
// 20220224 fix lỗi không khởi tạo đc playerInitHeight
if (this.playerInitHeight chưa xử lý; > 0 -> item cần nhảy tới; đã xử lý xong
let playTimeResuming = 0; // 0 -> chưa xử lý; > 0 -> thời điểm cần nhảy tới; đã xử lý xong
let useStorage = true; // sử dụng Storage để lưu trữ – không bị giới hạn số lượng, dung lượng, thời gian; không bị gửi lên server khi request trang
let minDuration = 10;
let adsTimeResuming = 0;
let adsBefore = true;
// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
// Math.floor(Date.now() / 1000) -> thời gian hiện tại (giây) theo UTC
let timeLiveKey = 720;
let updatetimeKey = “player__resume_watching__updatetime”;

// lấy item + thời gian đã xem từ cookie
let watching = “”;

if (useStorage && typeof Storage !== “undefined”){
// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
// khai báo hàm lấy thời điểm cập nhật key
var player__resume_watching__updatetime__get = function (key) {
if (typeof key == “undefined” || !key){return 0;}

let default_time = (new Date(“2022-10-01 00:00:00”)).getTime(); // mặc định nếu không có thời điểm cập nhật cũ
let updatetime = default_time;
let updatetime_all_text = localStorage.getItem(updatetimeKey);
if (updatetime_all_text != “”){
try {
let updatetime_all_obj = JSON.parse(updatetime_all_text);
if (typeof updatetime_all_obj == “object” && updatetime_all_obj !== null && typeof updatetime_all_obj[key] != “undefined”){
updatetime = parseInt(updatetime_all_obj[key]);
if (isNaN(updatetime)){
updatetime = default_time;
}
}
} catch (err){}
}

return updatetime;
};

// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
// khai báo hàm lưu thời điểm cập nhật key
var player__resume_watching__updatetime__set = function (key, remove_key) {
if (typeof key == “undefined” || !key){return false;}

if (typeof remove_key == “undefined”){
remove_key = false;
}

let updatetime_all_obj = {};
let updatetime_all_text = localStorage.getItem(updatetimeKey);
if (updatetime_all_text != “”){
try {
updatetime_all_obj = JSON.parse(updatetime_all_text);
} catch (err){}
}
if (typeof updatetime_all_obj != “object” || updatetime_all_obj === null){
updatetime_all_obj = {};

// danh sách các key có trong localStorage
let arr_all_key = Object.keys(localStorage);
if (typeof arr_all_key == “object” && arr_all_key !== null){
try {
// các key lưu lịch sử xem tiếp cũ chưa từng được đưa vào danh sách thời điểm cập nhật
let arr_key = arr_all_key.filter(key => key.match(/player__resume_watching_(.*)/));
if (typeof arr_key == “object” && arr_key !== null){
for (let i in arr_key) {
updatetime_all_obj[arr_key[i]] = Math.floor(Date.now() / 1000);
}
}
} catch (err){}
}
}

if (!remove_key){// cập nhật thời điểm cập nhật
updatetime_all_obj[key] = Math.floor(Date.now() / 1000);

try {
localStorage.setItem(updatetimeKey, JSON.stringify(updatetime_all_obj));
} catch (err){
console.log(“player: => set localStorage updatetimeKey after update – error: ” + err.message);
}
} else if (typeof updatetime_all_obj[key] != “undefined”){// remove nếu có thời điểm cập nhật cũ
delete updatetime_all_obj[key];

try {
localStorage.setItem(updatetimeKey, JSON.stringify(updatetime_all_obj));
} catch (err){
console.log(“player: => set localStorage updatetimeKey after delete – error: ” + err.message);
}
}

return true;
};

// lấy lịch sử đang xem
watching = localStorage.getItem(cookieKey);

console.log(“player: => get localStorage resume watching: ” + watching);

// có key -> check hết hạn key thì xóa, không dùng
if (timeLiveKey > 0 && watching !== null && watching !== “”){
let updatetime = player__resume_watching__updatetime__get(cookieKey);
if (updatetime + 60 * 60 * timeLiveKey remove expires localStorage resume watching: ” + cookieKey);
} catch (err){
console.log(“player: => remove expires localStorage resume watching: ” + cookieKey + ” – error: ” + err.message);
}
}
}
} else {
watching = getCookie(cookieKey);

console.log(“player: => get cookie resume watching: ” + watching);
}

if (!watching || typeof watching != “string”){
watching = “”;
}

if (watching != “”){
let arr_watching = watching.split(“:”);
if (arr_watching.length >= 2){
let watchingItem = parseInt(arr_watching[0]);
let watchingTime = parseFloat(arr_watching[1]);

if (!isNaN(watchingItem) && watchingItem > 0){
playItemResuming = watchingItem;// lưu item cần nhảy tới khi bắt đầu chạy video
}

if (!isNaN(watchingTime) && watchingTime > 0){
playTimeResuming = watchingTime;// lưu thời gian cần nhảy tới khi bắt đầu chạy video

adsTimeResuming = watchingTime;// lưu thời gian quảng cáo cần xử lý
}

if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
if (playItemResuming > 0){
adsTimeResuming = 100000;// playlist xem từ item thứ 2 -> chặn luôn preroll và midroll
}

console.log(“player: => need resume watching to item:” + playItemResuming + “; time:” + playTimeResuming);
}
}
}

videozplayer_94ca91.player.on([
“resume-watching”,
], function (e) {
if (minDuration > 0 && typeof this.tracking != “undefined” && typeof this.tracking.video != “undefined”){
let duration = 0;

if (typeof this.tracking.video.playlistTotalMins != “undefined”){
duration = this.tracking.video.playlistTotalMins;
}

if (typeof this.tracking.video.vidDuration != “undefined”){
duration = this.tracking.video.vidDuration;
}

if (duration > 0 && duration hủy cố gắng phát tiếp
playItemResuming = -1;
playTimeResuming = -1;
// hủy cố gắng chặn quảng cáo
adsTimeResuming = -1;
}
}

if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
let currentItem = this.isPlaylist ? this.player.playlist.currentItem() : 0;

if (playItemResuming > 0 && this.isPlaylist && this.player.playlist.lastIndex() > 0){
if (playItemResuming > this.player.playlist.lastIndex()){
playItemResuming %= (this.player.playlist.lastIndex() + 1);
}

if (this.player.playlist.currentItem() != playItemResuming){
this.player.playlist.currentItem(playItemResuming);// nhảy tới item

console.log(“player:event:” + e.type + ” => resume watching item:” + this.player.playlist.currentItem());
}
}

if (currentItem != playItemResuming && playTimeResuming > 0){
// hẹn trigger vào sự kiện play/loadeddata tiếp theo (sau khi load được item) -> thay đổi time sau
this.player.one([
“play”,
“loadeddata”,
], function (e) {
if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:resume-watching”);

this.triggerEvt(“resume-watching”);
}
}.bind(this));

return;
}

if (playTimeResuming > 0){
this.player.currentTime(playTimeResuming);
}

playItem = this.isPlaylist ? this.player.playlist.currentItem() : 0;
playTime = this.player.currentTime();

console.log(“player:event:” + e.type + ” => resume watching item:” + playItem + “; time:” + playTime);

// kích hoạt sự kiện onPlay nếu chưa chạy để đảm bảo tracking
if (!this.getState(“sentPlay”) && !this.player.paused()) {
this.triggerEvt(“onPlay”);

console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:onPlay”);
}
}
}.bind(videozplayer_94ca91));
videozplayer_94ca91.player.one([
“play”,
“loadeddata”,
], function (e) {
if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
if (adsBefore){
let hasPreroll = false;

if (this.isPlaylist){
let currentItem = this.player.playlist.currentItem();
let currentItemSource = this.playlistConf;
let currentSrc = currentItemSource[currentItem].sources[0];

let adTag = typeof currentSrc != “undefined” && typeof currentSrc.adTagUrl != “undefined” ? currentSrc.adTagUrl : false;
if (!adTag || adTag === “”) {
adTag = this.tempVast;
}

hasPreroll = !adTag ? false : true;
} else {
let vastUri = this.vastUri;
if (!vastUri || vastUri === “”) {
vastUri = this.tempVast;
}

hasPreroll = !vastUri ? false : true;
}

if (hasPreroll){
this.handlePreroll();
} else {
console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:resume-watching”);

this.triggerEvt(“resume-watching”);
}
} else {
console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:resume-watching”);

this.triggerEvt(“resume-watching”);
}
}
}.bind(videozplayer_94ca91));
videozplayer_94ca91.player.one([
“adend”,
“adskip”,
“nopreroll”,
“adscanceled”,
“adserror”,
], function (e) {
if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
// hẹn trigger vào sự kiện playing tiếp theo
this.player.one([
“playing”,
], function (e) {
if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:resume-watching”);

this.triggerEvt(“resume-watching”);
}
}.bind(this));
}
}.bind(videozplayer_94ca91));
videozplayer_94ca91.player.on(“timeupdated”, function (e) {
let currentItem = this.isPlaylist ? this.player.playlist.currentItem() : 0;
let currentTime = this.player.currentTime();

if (currentItem != playItem || Math.abs(currentTime – playTime) > 0.5){// lưu cookie khi có sai khác trên 0.5s
playItem = currentItem;
playTime = currentTime;

if (useStorage && typeof Storage !== “undefined”){
try {
localStorage.setItem(cookieKey, playItem+”:”+playTime);

// console.log(“player:event:” + e.type + ” => set localStorage resume watching to item:” + currentItem + “; time:” + currentTime);
} catch (err){
console.log(“player:event:” + e.type + ” => set localStorage resume watching to item:” + currentItem + “; time:” + currentTime + “; err:” + err.message);
}

// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
player__resume_watching__updatetime__set(cookieKey);
} else {
setCookie(cookieKey, currentItem+”:”+currentTime, (timeLiveKey > 0 ? timeLiveKey : 720), “/”, “24h.com.vn”, “”);

// console.log(“player:event:” + e.type + ” => set cookie resume watching to item:” + currentItem + “; time:” + currentTime);
}
}

if (playItemResuming > 0 || playTimeResuming > 0){
if (currentItem >= playItemResuming && currentTime >= playTimeResuming + 5){
// hủy cố gắng phát tiếp từ cookie khi đã resume thành công & chạy được 1 khoảng
playItemResuming = -1;
playTimeResuming = -1;
// hủy cố gắng chặn quảng cáo
adsTimeResuming = -1;
}
}

// kích hoạt sự kiện onPlay nếu chưa chạy để đảm bảo tracking
if (!this.getState(“sentPlay”) && !this.player.paused()) {
this.triggerEvt(“onPlay”);

console.log(“player:event:” + e.type + ” => triggerEvt:onPlay”);
}
}.bind(videozplayer_94ca91));
videozplayer_94ca91.player.on([
“seeking”,
“seeked”,
], function (e) {
// hủy cố gắng phát tiếp từ cookie khi user tự thay đổi thời gian xem
playItemResuming = -1;
playTimeResuming = -1;
// hủy cố gắng chặn quảng cáo
adsTimeResuming = -1;
});
videozplayer_94ca91.player.on([
“endVid”,
“onPostRollStart”,
“videoended”,
], function (e) {
// hủy cố gắng phát tiếp từ cookie khi đã kết thúc
playItemResuming = -1;
playTimeResuming = -1;
// hủy cố gắng chặn quảng cáo
adsTimeResuming = -1;

playItem = 0;
playTime = 0;

// xóa thông tin lịch sử đang xem
if (useStorage && typeof Storage !== “undefined”){
try {
localStorage.removeItem(cookieKey);

console.log(“player:event:” + e.type + ” => remove localStorage resume watching”);
} catch (err){
console.log(“player:event:” + e.type + ” => remove localStorage resume watching – error: ” + err.message);
}

// XLCYCMHENG-39918 – player – resume watching – manager keys
player__resume_watching__updatetime__set(cookieKey, true);
} else {
setCookie(cookieKey, playItem+”:”+playTime, 1, “/”, “24h.com.vn”, “”);

console.log(“player:event:” + e.type + ” => remove cookie resume watching”);
}
});
videozplayer_94ca91.player.on([
“readyforpreroll”,
], function (e) {
if (!adsBefore && adsTimeResuming > 0){
let closeAds = “”;

if (this.player.ads.isInAdMode()){// preroll
if (adsTimeResuming > 5){// thời điểm xem tiếp quá 5s
closeAds = “preroll”;
}
} else {// midroll
let duration = this.player.duration();
if (!duration){
duration = 0;
}
if (adsTimeResuming > 0 && duration > 0 && (
(this.midTime && adsTimeResuming > this.midTime)
|| adsTimeResuming > duration / 2
)
){
closeAds = “midroll”;
}
}

if (closeAds != “”){
this.closeAd();

console.log(“player:event:” + e.type + ” => cancel ” + closeAds + ” – closeAd”);

if (this.player.paused()) {// cố khởi chạy tiếp nếu đang bị dừng
if (this.autoplayRequiresMute){// bắt buộc phải mute -> tắt tiếng để play đc luôn
this.player.muted(true);
}

this.player.play();
}
}
}
}.bind(videozplayer_94ca91));
/*RESUME_WATCHING_EVENTS-END*/

videozplayer_94ca91.player.on(“onPrerollError”, function(name) {
var objVideos = videojs(vidId+”_html5_api”);
if(!objVideos.muted()){
var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent());
//var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumeMenuButton.volumeBar.getPercent());
if(objVideos.autoplay()){
objVideos.volume(Math.round(pVol));
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
});
videozplayer_94ca91.player.on(“onPlay”, function(name) {
videozplayer_94ca91.player.on(“AE_completed”, function(name) {
var objVideos = videojs(vidId+”_html5_api”);
if(!objVideos.muted()){
var pVol = parseFloat(objVideos.controlBar.volumePanel.volumeControl.volumeBar.getPercent());
if(objVideos.autoplay()){
objVideos.volume(Math.round(pVol));
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
}else{
objVideos.volume(0.15);
}
});
// begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc
var docVideoPlay_zplayer_94ca91 = document.getElementById(‘zplayer_94ca91_content_play’); docVideoPlay_zplayer_94ca91.innerHTML= ”;
// end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc
//Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video

//End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video
if(document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_94ca91”)){
document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_94ca91″).innerHTML = ”;
}
});
// Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top
videozplayer_94ca91.player.on(“playerMinimized”, function(name) {
// console.log(“Listener playerMinimized: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”157px”);
$(“#backpage”).css(“bottom”,”200px”);
}
});
videozplayer_94ca91.player.on(“playerUnMinimized”, function(name) {
// console.log(“Listener playerUnMinimized: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”20px”);
}
});
videozplayer_94ca91.player.on(“miniPlayerClosed”, function(name) {
// console.log(“Listener miniPlayerClosed: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”20px”);
}
});

var v_videoviewership_log_zplayer_94ca91 = document.getElementById(“zplayer_94ca91_ga_videoviewership”);
videozplayer_94ca91.player.on(“content_first_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_94ca91){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1533732&id_cate=762&v_thiet_bi_ga=pc&metric=first_quartile”;
v_videoviewership_log_zplayer_94ca91.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_94ca91.player.on(“content_second_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_94ca91){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_94ca91”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1533732&id_cate=762&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_94ca91″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_94ca91.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_94ca91){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_94ca91”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1533732&id_cate=762&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_94ca91″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_94ca91.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_94ca91){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_94ca91”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1533732&id_cate=762&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_94ca91″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_94ca91.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_94ca91){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_94ca91”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1533732&id_cate=762&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”;
document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_94ca91″).innerHTML = ”;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_94ca91 = document.getElementById(“zplayer_94ca91_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_94ca91.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_94ca91){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_94ca91”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1533732&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=762”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_94ca91″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_94ca91 = document.getElementById(“zplayer_94ca91_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_94ca91.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_94ca91){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_94ca91”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1533732&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=762”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_94ca91″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_94ca91 = document.getElementById(“zplayer_94ca91_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_94ca91.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_94ca91){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1533732&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_1zplayer_94ca91.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_2zplayer_94ca91 = document.getElementById(“zplayer_94ca91_ga_error2”);
videozplayer_94ca91.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_94ca91){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1533732&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_2zplayer_94ca91.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_3zplayer_94ca91 = document.getElementById(“zplayer_94ca91_ga_error3”);
videozplayer_94ca91.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_94ca91){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1533732&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_3zplayer_94ca91.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_4zplayer_94ca91 = document.getElementById(“zplayer_94ca91_ga_error4”);
videozplayer_94ca91.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_94ca91){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1533732&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_4zplayer_94ca91.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_5zplayer_94ca91 = document.getElementById(“zplayer_94ca91_ga_error5”);
videozplayer_94ca91.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_94ca91){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1533732&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_5zplayer_94ca91.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_94ca91.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_94ca911 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ca911”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ca911){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1533732&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1″;
v_track_slow_playlist_zplayer_94ca911.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_94ca91.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_94ca912 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ca912”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ca912){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1533732&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2″;
v_track_slow_playlist_zplayer_94ca912.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_94ca91.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_94ca913 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ca913”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ca913){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1533732&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3″;
v_track_slow_playlist_zplayer_94ca913.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_94ca91.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_94ca914 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ca914”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ca914){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1533732&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4″;
v_track_slow_playlist_zplayer_94ca914.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_94ca91.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_94ca915 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ca915”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ca915){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1533732&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5″;
v_track_slow_playlist_zplayer_94ca915.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_94ca91.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_94ca916 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ca916”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ca916){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1533732&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6″;
v_track_slow_playlist_zplayer_94ca916.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_94ca91.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_94ca917 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ca917”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ca917){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1533732&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7″;
v_track_slow_playlist_zplayer_94ca917.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_94ca91.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_94ca918 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ca918”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ca918){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1533732&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8″;
v_track_slow_playlist_zplayer_94ca918.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_94ca91.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_94ca919 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ca919”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ca919){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1533732&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9″;
v_track_slow_playlist_zplayer_94ca919.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_94ca91.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_94ca91_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_94ca9110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ca9110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ca9110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1533732&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10″;
v_track_slow_playlist_zplayer_94ca9110.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_94ca91.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_94ca91 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_94ca91.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_94ca91″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_94ca91”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_94ca91”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_94ca91_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_94ca91_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_94ca91”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_94ca91”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_94ca91”, “swpier_container_zplayer_94ca91″,”swiper_active_slide_zplayer_94ca91”, “pagination-zplayer_94ca91″,”wrapper_zplayer_94ca91”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_94ca91”, “prvVid_recommendzplayer_94ca91”, “nxtVid_recommendzplayer_94ca91”);
$(“#box_recommend_zplayer_94ca91”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_94ca91 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_94ca91.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_94ca91 = document.getElementById(“zplayer_94ca91_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_94ca91){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1533732&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_94ca91.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_94ca91.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_94ca91 = document.getElementById(“zplayer_94ca91_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_94ca91){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1533732&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_94ca91.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_94ca91.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_94ca91 = document.getElementById(‘zplayer_94ca91_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_94ca91){
docGaPreroll_zplayer_94ca91.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_94ca91.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_94ca91 = document.getElementById(‘zplayer_94ca91_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_94ca91){
docGaOverlay_zplayer_94ca91.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_94ca91.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_94ca91 = document.getElementById(‘zplayer_94ca91_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_94ca91){
docGaPostroll_zplayer_94ca91.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_94ca91.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});
videozplayer_94ca91.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_94ca91 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_94ca91_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0);
}
var zplayer_94ca91VpElm = document.getElementById( “zplayer_94ca91” );

var viszplayer_94ca91 = (function () {
var stateKey, eventKey, keys = {
hidden: “visibilitychange”,
webkitHidden: “webkitvisibilitychange”,
mozHidden: “mozvisibilitychange”,
msHidden: “msvisibilitychange”
};
for (stateKey in keys) {
if (stateKey in document) {
eventKey = keys[stateKey];
break;
}
}
return function (c) {
if (c) document.addEventListener(eventKey, c);
return !document[stateKey];
}
})();

var videoAds1Elmzplayer_94ca91 = document.getElementById(“v-24hContainer_zplayer_94ca91”);
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
if(videoAds1Elmzplayer_94ca91){
var videoAdsInitzplayer_94ca91 = false;
var checkTabActivezplayer_94ca91 = setInterval(function () {
if (inViewport(videoAds1Elmzplayer_94ca91) && viszplayer_94ca91() && !videoAdsInitzplayer_94ca91 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) {
initvideozplayer_94ca91();
clearInterval(checkTabActivezplayer_94ca91);
}
// 20230817 fix lỗi lần đầu vào đợi onload check chặn quảng cáo quá lâu
else if (typeof videoObjRoot != “undefined” && videoObjRoot){
if (typeof videoAdsInitzplayer_94ca91_fix_AdBlockCheck == “undefined”){
setTimeout(function(){
if (typeof adBlockCheckedStatus != “undefined” && !adBlockCheckedStatus){
adBlockCheckedStatus = true;
adBlockEnabled = false;
}
}, 1800);

videoAdsInitzplayer_94ca91_fix_AdBlockCheck = true;
}
}
}, 100);
}
}, false);

//]]>

//

Bài báo

MORE POST